วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิตศาสตร์] แผนภาพต้น ใบพร้อมตัวอย่าง

คณิตศาสตร์การวาดแผนภาพต้น ใบ

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่อจาก สถิติการหาอันตรภาคชั้น

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น