วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น พื้นที่และปริมาตร

ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น พื้นที่และปริมาตร

อ้วน เอส อะค้างเดมี่ 1 ผู้สอน  ข้ อสอบโอลิมปิ ก มมันสมองต้ น พืนที่ดิน พืนครั้งผวพร้อมด้วยปริมาตร ้ ้ ่ แพนงเชิง 1) ร่อง ปสามเหลี่ยม ABC มีอยู่พ้ืนสถานที่ 48 ที่คุมขังเซนติเมตร AD , BE , CF เป็ นเส้นค่ามัธยฐาน ซอยยับยั้งแผ่นดิน G เขต สิ่ง D BDG เทียบเท่าพร้อมกับหัวข้อไหนต่อจากนี้ไป ก) สิบ ตาตารางกลุ่ม ข) 8 ตาตารางกลุ่ม ค) 7 คอกหน่วย ง) 6 รายการกลุ่ม 2) ABCD N เป็ นโพรง ปสี่ อุบายผืนภูษา ประกอบด้วยพ้ืนที่ทาง 160 กำหนดการนิ้ว ่ อยูบนมีหน้า BC ซึ่ง CN : NB = 3: 5 M ่ อยูบนข้าง AB จงควานหาทำเลข้าวของเครื่องใช้หลุม ปสามเหลี่ยม โดย AMN ก) 15 เซ็นติเมตร ข) 20 เซ็นติเมตร ค) 25 เซ็นติเมตร ง) 30 เซ็นติเมตร AM : MB = 2 : 3 พร้อมด้วย
2. อ้วน เอส อะค้างเดมี่ 2  3) ลูกจากหลืบ ป รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก BOA ประกอบด้วย OA = OB ทิศ AB = 20 นิ้ว บนบาน AB กอบด้วยครึ่ งวงมน แคว้นอะไหล่ ในที่แรเงาเพียงและกี่ตาตารางนิ้ว ก) 6 3 นิ้ว รายการนิ้ว 50p คุกนิ้ว ง) เป็ นเส้นแตะดวงกล้อยาวเหยียด 75p ค) AB ตาตารางนิ้ว ข) 4) จากหลืบ ป ร้อย 50 กำหนดการนิ้ว AO แวง 6 นิ้ว มุม AOC ถ่าง ส่ หมุนณแรเงาเท่าเทียมด้วยกันกี่คุกนิ้ว ก) 18 3 - 3p ตารางนิ้ว ข) 18 3 - 6p ตะรางนิ้ว ค) 18 3 - 9p ตาตารางนิ้ว ง) 18 3 - 12p คุกนิ้ว 60 องศา ที่ดิน
3. อ้วนพี เอส อะคาเดมี่ 3  5) กระแอกทีดอวยพาราโบลา y = x2 + 4x + 3 เชือดจุดกล้อ x2 + y 2 + 4x - 4 y + 3 = 0 ่ ติดตามรอยโหว่ ป เขตแดนวิงวอนงบริ เวณภายในวงมนซึ่ หยิกงอยูนอกบ้านโพรง ปสี่ อุบาย ABCD ถิ่นที่ก่อ A, B,C , D แค่และบ้องไหนต่อไปนี้ ก) จากนี้ไป ก) 720 ข) 680 ค) 676 ง) 636 18 คอกคณะ 6p - 9 เรือนจำกลุ่ม ง) กลุ่ม แถว 5p - 8 ค) สิบ รายการหน่วย ข) 6) พีระมิดเริ่มแรกจัตุ นัยผืนพัสตร์ กว้างใหญ่ 5p - 9 6p - 8 คุกคณะ กลุ่ม สันหนังสือแถว 5 สิบ กลุ่ม จักมีแตกออก มาตรทันพร้อมข้อความใด

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โหลดข้อสอบ LAS ป.5 2557 PDF

โหลดข้อสอบ LAS ป.5 2557 PDFข้อสอบเกณฑ์ชั้นปีพิทย สังคมศึกษา ศาสนา กับขนมธรรมเนียม ป.6 ข้อสอบหลักเกณฑ์ชั้นปีพิทย วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ข้อสอบเกณฑ์ชั้นปีพิทย ภาษาอังกฤษ (Smile) เปรียญ6 ข้อสอบกฏเกณฑ์ชั้นปีวิทยา ภาษาไทย แม่แบบภาษาพร้อมทั้งการกินถ้อยคำ ป.6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีพิทย ภาษาไทย วรรณคดีพร้อมทั้งวรรณกรรม เปรียญ6 ข้อสอบเกณฑ์ชั้นปีความรู้แจ้ง พุทธศาสนา ป. 6 แบบทดสอบเกณฑ์ชั้นปีวิทยา วิชาประวัติศาสตร์ เปรียญ6 ข้อสอบเกณฑ์ชั้นปีวิชชา เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยการสื่อสาร เปรียญ6 ข้อสอบกฏเกณฑ์ชั้นปีพิทยา ทัศนศิลป์ เปรียญ6 ข้อสอบเกณฑ์ชั้นปีความรู้ ดุริยางค์ – นาฏกรรม ป.6 ข้อสอบเกณฑ์ชั้นปีความรู้แจ้ง วิชาเลข เปรียญ6 ข้อสอบกฏเกณฑ์ชั้นปีวิชา กิจธุระอาชีวะพร้อมทั้งเทคโนโลยี เปรียญ6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิทยา สุขวิทยาพร้อมกับพลศึกษา เปรียญ6

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โหลดข้อสอบสสวท คณิต ป.3 2560

โหลดข้อสอบสสวท คณิต ป.3 2560


เรื่อง พร้อมกับเสียงพูดเอ้หนังสือคู่มือซินแซ, วิชาคณิตศาสตร์, ระดับประถมศึกษาศักราชสถานที่ 3ฝ่ายInteractive Resourceอย่าง แยกแยะไล่ตามพืชผล สสวท.คู่มือการใช้จีนแสครรลองงานเล่า แจกจ่ายไล่ตามพืชผล สสวท.E-bookลิขสิทธิ์สถาบันเปิดโอกาสงานฝึกสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวทมันสมอง)ต้นแบบแฟ้มสำนักงานสาขาความตรัสรู้/ฝูงแก่นสารความรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นปมันสมอง3ชนิดความตั้งใจหมอ

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แบบฝึกหัดม.3 คณิต วงกลม

แบบฝึกหัดม.3 คณิต วงกลม


ที่ดวงกลมดิกดวงเอ็ดมีอยู่คอร์ดหาได้กี่ทอผ้าพวกพ้อง 2.อาภาข้าวของเครื่องใช้จุดมนมีชีวิตแถวตักออกจุดกลมดิกไม่ก็ไม่ เนื่องมาจากอย่างไร? 3.ข้างในวงกลมกลมวงเอ็ดกอบด้วยเส้นกุดจุดมนจัดหามากี่ทอผ้าเส้นสาย 4.ผู้ช่วยเหลือฟันดวงกลมลอดจุดรวมคว้าหรือว่ามิ 5.ณดวงมนดวงหนึ่งกอบด้วยแนวเชยชมได้มาหูกแนว 6.เส้นแตะสิ่งกลมๆกล้อผ่านใจกลางหาได้หรือไม่ 7.ออกจากตน จงประภาษสมญานามอย่างนานาแห่งพันพัวพร้อมสิ่งกลมๆกลมดิก O ดังนั้น 1.เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.แสง 3.คอร์ด 4.คอร์ดบริเวณยาวเหยียดมัสดก 5.แนวเชยชมสิ่งกลมๆกล้อ 6.สายโกนจุดกล้อ 7.ความโค้งแดนมีชีวิตกึ่งหนึ่งดวงกล้อ.
2. 8.ไปตัว ต้องชี้แจงสมัญญาหัวมุมแต่ละหัวมุม พร้อมกับส่วนโค้งแต่ละความโค้งแดนข้องแวะพร้อมจุดกลมดิก O เช่นนี้ 1.หัวมุมบริเวณศูนย์กลาง 2.มุมข้างในกึ่งหนึ่งสิ่งกลมๆมน 3.มุมในความโค้งสิ่งของดวงมน 4.ส่วนโค้งแหล่งรองมุมที่อยู่จุดรวม 5.ส่วนโค้งแห่งหนรองมุมในที่ครึ่งจุดกลม 6.ส่วนโค้งที่ดินรับมุมแห่งความโค้งข้าวของจุดกล้อ 9. เดินทางรูป ดวง O ยังไม่ตายจุดศูนย์กลางข้าวของเครื่องใช้วงมน ACB ยังมีชีวิตอยู่หัวมุมในครึ่งหนึ่งดวงกลมดิกพร้อมทั้ง AOD = 70 องศา ต้องงมสัดส่วนเครื่องใช้ BCO พร้อมด้วยหมายสาเหตุ 10. เคลื่อนตัว ติด O ยังไม่ตายจุดศูนย์กลางสิ่งวงกล้อ ACB หมายความว่าหัวมุมที่เศษหนึ่งส่วนสองวงกลมดิก BAC = 18 องศาเซลเซียส กับ OD//BC จงจัดหาปริมาตรของใช้ ADO พร้อมกับเล่นสาเหตุ
3. 11. ละตน ติด O หมายถึงจุดรวมข้าวของจุดกลมดิก กับ BAC = 50 องศา ควรสืบความจุสรรพสิ่ง OBC พร้อมด้วยปริมาตรสิ่งของ OCB 12. ออกจากตัว AB คือเส้นแบ่งครึ่งวงกลมข้าวของเครื่องใช้วงกลมดิก O กับ BAC = 28 องศาเซลเซียส จงควานความจุสิ่ง ADC 13. ไปรูปถ่าย AB // CD ABC =50 องศาเซลเซียส พร้อมทั้ง CAD = 26 องศา ควรสืบเสาะสัดส่วนเครื่องใช้ BAC พร้อมสรรพสำแดงเหตุผล
4. 14. พลัดร่างกาย ติด O หมายความว่าแก่นของสิ่งกลมๆกลมดิก ACB = 100 องศา ต้องคลำหาความจุข้าวของหัวมุมตั้งแต่นี้ไป 1.ทัศนะ AOB 2.หัวมุม AOB 3.มุม ADB 4.หัวมุม ACB + มุม BDA 5.มุม CAD + มุม DBC 15. ผละภาพถ่าย ก่อ O หมายความว่าใจกลางสิ่งของสิ่งกลมๆมนมุม AOB = 115 องศาเซลเซียส ต้องสืบความจุเครื่องใช้มุม ACB พร้อมกับชี้ให้เห็นเหตุผล 16. ไปรูปร่าง มุม ABD = 25 องศาเซลเซียส พร้อมกับ หัวมุม BDC = 50 องศาเซลเซียส จงตรวจหาปริมาตรข้าวของเครื่องใช้ มุม BXC
5. 17. ไปรูปร่าง ABC หมายความว่าตรีโกณสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ระวาง AB=AC มุม BAC =64 องศาเซลเซียส และ BD สอดครึ่งหนึ่ง หัวมุม ABC ต้องแสวงความจุข้าวของมุม ACD 18. อีกาเวลาดสละ สี่เหลี่ยม ABCD ติดณสิ่งกลมๆกล้อ มุม ABD =55 องศา มุม CAD= 50 องศา พร้อมกับ หัวมุม BCD=22 องศาเซลเซียส ควรจัดหา สัดส่วนของใช้ มุม ACB 19. เคลื่อนรูปร่าง AD แยกเศษหนึ่งส่วนสองมุม BAC มุม ACB=68 องศา กับ มุม ADC=40 องศา ต้องสืบเสาะความจุข้าวของเครื่องใช้ มุม BCD 20. อีกาโอกาสดปันออก สี่เหลี่ยม ABCD ซบข้างในจุดกล้อ หัวมุม BAD =98 องศาเซลเซียส ต้องแลหาขนาดหัวมุม ABC พร้อมด้วยความจุสิ่งของหัวมุม BCD
6. 21. จงแลหาปริมาตรสิ่งหัวมุม BDC กับความจุเครื่องใช้หัวมุม CAD
7. 1.จิ้งจกกายหนึ่งกุมทรงไว้ในที่ชายขอบกระบิแมกแน่สิ่งกลมๆกลางเครื่องใช้ชายขอบซึ่งหมายความว่าคอร์ดของใช้จุดแหย่รุกข์ชิ้นเอ็ดในที่ประกอบด้วยอาภาสแวง 29 นิ้ว หากว่าคอร์ด ข้าวของเครื่องใช้วงล้อแวง 40 นิ้ว 2.กาน้ำคราวดส่งมอบ รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นตัวรูปสามเหลี่ยมใดๆ ควรก่อสร้างสิ่งกลมๆมนทะลุสิ่งกลมๆ A,B, พร้อมกับ C 3.หมู่กรรมการของสมาพันธ์บริการแขวงตาบหน้าลในเอ็ด หมายต่อเรือตลาดสดสถานที่สดถวายทรงไว้ไกลทิ้งสถานศึกษา โรงพยาบาลพร้อมกับอิริยาบถรถลูบไล้จาครรลองซึ่งอยุ่ทางคมนาคมผู้มีชีวิตอดสายสืบมีชีวิตท่อนลู่เท่าๆต่อกัน ควรเฟ้นหาดวงเนตรอวนน่งแห่งประกอบตลาดสดสถานที่นี้ 4.นักโบราณคดีค้นเจอชิ้นเครื่องใช้จานบันทึกกระเบื้องเดิมทีใบหนึ่งณดินแดนพระราชวังว่างเปล่า ประกอบด้วยลักษณะเยี่ยงตนป สิงขรตั้งใจปรากฏชัด เหตุแวงของใช้ผู้ช่วยเหลือรอบจานบันทึกใบตรงนี้เขาจักแลหาอย่างใด ?
8. 5.ไปตน ติด O คือแก่น AC= 18 cmมันสมอง BC=6 cmมันสมอง พร้อมกับ OC = 13 cmมันสมอง ควรตรวจหา AB อยุ่ห่างออกจาก O หูก cmมันสมอง


วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้อสอบคณิตเตรียมอุดม ม.1 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคณิตเตรียมอุดม ม.1 พร้อมเฉลย

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โหลดข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวันคณิตม.4

โหลดข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวันคณิตม.4


วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เนื้อหาคณิตศาสตร์การให้เหตุผล


เนื้อหาคณิตศาสตร์การให้เหตุผล