วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

[สูตรคณิต] การแปลงหน่วยต่างๆ

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

คณิตศาสตร์ การเปลี่ยนหน่วย

มาตราวัด (เมตริก)จาก pongpanschool
10   มิลลิเมตร              =          1   เซนติเมตร
10  เซนติเมตร              =          1   เดซิเมตร
10  เดซิเมตร                =          1   เมตร
10  เมตร                     =          1   เดคาเมตร
10  เดคาเมตร              =          1   เฮกโตเมตร
10  เฮกโตเมตร            =           1   กิโลเมตร
1  กิโลเมตร               =      1000   เมตร
1  เมตร                    =        100   เซนติเมตร
มาตราวัด (ไทย)
12  นิ้ว            =        1   คืบ
2  คืบ           =        1   ศอก
4  ศอก         =        1   วา
20  วา           =        1   เส้น
400   เส้น        =        1   โยชน์
1   วา          =        2   เมตร
มาตราวัด (อังกฤษ)
12   นิ้ว                 =           1   ฟุต
3   ฟุต                 =           1   หลา
1,760   หลา                =           1   ไมล์
1   หลา                =         90   เซนติเมตร
1 ไมล์                         1.6   กิโลเมตร
มาตราตวง (ไทย)
20   ทะนาน           =         1   ถัง
50   ถัง                 =         1   บั้น
2   บั้น                =         1   เกวียน
มาตราชั่ง (ไทย)
4   สลึง              =         1   บาท
4   บาท              =        1   ตำลึง
20  ตำลึง             =        1   ชั่ง
50  ชั่ง                 =        1   หาบ
มาตราพื้นที่ (ไทย)
1  ไร่          =         4   งาน
1  งาน        =      100   ตารางวา
1  วา          =         2   เมตร
1 ตารางวา    =         4   ตารางเมตร
เปรียบเทียบมาตรา
1   เกวียน       =       100   ถัง
1   ถัง            =        20    ลิตร
1   ถัง            =        15    กิโลกรัม
1   เกวียน       =    2,000   ลิตร
1   เมตร         =         2   ศอก
1   กิโลเมตร    =       25   เส้น
1   ไมล์          =        40   เส้น
1   นิ้ว            =      2.5   เซนติเมตร
5   ไมล์          =         8   กิโลเมตร
1   บาท         =        15   กรัม
1   ชั่ง           =       600   กรัม
1   หาบ         =         60   กรัม
1   วา           =           2   เมตร
1   หลา        =          90   เซนติเมตร
มาตราชั่ง (เมตริก)โหลด
10   มิลลิกรัม             =         1     เซนติกรัม
10   เซนติกรัม            =         1     เดซิกรัม
10   เดซิกรัม              =         1     กรัม
10   กรัม                   =         1     เดคากรัม
10   เดคากรัม            =         1     เฮกโตกรัม
10   เฮกโตกรัม           =         1     กิโลกรัม
1   กิโลกรัม              =    1,000     กรัม
1   กิโลกรัม              =        10     ขีด
1   ขีด                     =       100    กรัม
1   ตัน                     =     1,000    กิโลกรัม
มาตราตวง (เมตริก)
10   มิลลิลิตร         =           1    เซนติลิตร
10   เซนติลิตร        =           1    เดซิลิตร
10   เดซิลิตร          =           1    ลิตร
10   ลิตร               =           1    เดคาลิตร
10   เดคาลิตร        =           1    เฮกโตลิตร
10   เฮกโตลิตร       =           1    กิโลลิตร
1   ลิตร              =     1,000    มิลลิลิตร
1   ลิตร              =     1,000   ลูกบาศก์เซนติเมตร
มาตราเวลา
60    วินาที               =       1      นาที
60    นาที                 =       1     ชั่วโมง
24    ชั่วโมง               =       1      วัน
7    วัน                    =       1      สัปดาห์
4     สัปดาห์             =       1     เดือน
30    วัน                    =       1      เดือน
12    เดือน                =       1      ปี
365     วัน                   =       1      ปี
52     สัปดาห์             =       1      ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น